Osoba korzysta z kalkulatora i długopisu do uzupełniania dokumentówOgromną zmianą, jaka pojawi się 1 października 2020 r. jest zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Jak wynika z przepisów, zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT zostanie zastąpione obowiązkiem składania pliku w wersji ustrukturyzowanej, ale z rozszerzonym obowiązkiem informacyjnym. Dodatkowemu oznaczeniu będą podlegały wybrane transakcje sprzedaży i zakupu. W nowym JPK_VAT pojawią się nowe oznaczenia liczbowe i literowe.


Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. Nowy obowiązek dotyczy zatem dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, a także mikro-przedsiębiorców. Za okresy rozliczeniowe od 1 października 2020 r. nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Nowa struktura JPK V7, to w uproszczeniu zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, z wyszczególnieniem wartości, kwot i stawek podatku VAT, oraz danych poszczególnych kontrahentów. Plik podzielony jest na dwie struktury logiczne:

 • część ewidencyjną, przypominającą składane dotychczas pliki JPK VAT,
 • część deklaracyjną, składającą się z pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT.

Struktura łączy więc w sobie dane dotychczas przekazywane do MF i urzędu skarbowego w postaci deklaracji VAT i pliku JPK VAT oraz wprowadza dodatkowo oznaczenia w szczególności dla transakcji wrażliwych, narażonych na oszustwa podatkowe (m.in sprzedaży alkoholu etylowego czy wyrobów tytoniowych). 

Plik JPK V7 będzie obowiązywał w dwóch wariantach, zależnych od zadeklarowanej przez podatnika formy rozliczeń podatku VAT na formularzu VAT-R. W przypadku rozliczeń miesięcznych obowiązywać będzie plik JPK V7M, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składać będą plik JPK V7K. Terminy ich wysyłki będą takie jak dotychczas.

JPK V7M

JPK V7K

wysyłany co miesiąc, 

 

termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

 

zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną.

 

wysyłany co miesiąc,

 

termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

 

za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera tylko część ewidencyjną,

 

za trzeci miesiąc kwartału zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, przy czym część deklaracyjna obejmuje cały kwartał

 

Pliki będzie można podpisać:

 1. podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 2. profilem zaufanym,
 3. danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Korekty okresów wstecznych tj. przed wprowadzeniem obowiązku wysyłki JPK V7, należy dokonywać w oparciu o wcześniejsze przepisy, czyli w postaci korekty deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT za okresy sprzed 1 października 2020 r.

 

Likwidacja deklaracji VAT powoduje tym samym likwidację załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT, dotyczących wniosków o zwrot podatku VAT oraz ulgi na złe długi. W nowym pliku JPK V7 informacje o terminie zwrotu VAT oraz uldze na złe długi będą wskazywane przez podatników bezpośrednio w strukturze pliku poprzez zastosowanie odpowiednich oznaczeń w wyznaczonych polach.

Jedną z kluczowych zmian będzie nałożenie na podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych (GTU). W sytuacji jeśli towar lub usługa będzie należeć do jednej z nich, podatnik będzie zobligowany do przypisania im właściwego kodu GTU w nowym JPK.W tym celu należy wprowadzić zmiany w systemach informatycznych. Zaznaczyć trzeba, że obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie sprzedawców. Nabywcy towarów i usług nie będą zobowiązani do dokonywania oznaczeń GTU w przesyłanych plikach.

Kody grup towarowo-usługowych GTU:

Nazwa pola

Opis pola

GTU_1

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_2

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_3

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_4

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 

GTU_5

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_6

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_7

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_8

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_9

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

 

Oprócz konieczności stosowania oznaczeń GTU wobec faktur sprzedaży, ustawodawca wprowadził dodatkowe oznaczenia dla transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT. Wobec takich transakcji stosuje się poszczególne oznaczenia.

Kody procedur transakcji:

 1. „SW” sprzedaży wysyłkowej
 2. „EE” sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT
 3. „TP” sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT
 4. „MPP” transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. 
 5. „TT_WNT” – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
 6. „TT_D” – wobec dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
 7. „MR_T” – w odniesieniu do świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,
 8. „MR_UZ” – w odniesieniu do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
 9. „I_42” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
 10. „I_63” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
 11. „B_SPV” – dla transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,
 12. „B_SPV_DOSTAWA” – dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,
 13. „B_MPV_PROWIZJA” – wobec świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę objętą mechanizmem podzielonej płatności czyli, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również musi oznaczać taką transakcję jako MPP.

 

Zgodnie z par. 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ewidencja sprzedaży zawiera nowe oznaczenia dokumentów w JPK_V7M i JPK_V7K.

Kody typów dokumentów:

 1. Dowody sprzedaży:
 • „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
 • „FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu,
 • „WEW” – dokument wewnętrzny.
 1. Dowody nabycia
 • „VAT RR” - faktura VAT RR
 • „WEW” – dokument wewnętrzny
 • „MK” - faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową

Oznaczenie „RO” zobowiązani będą stosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) i nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W JPK_V7M lub JPK_V7K podatnik będzie miał obowiązek oznaczyć jako „RO” łączny raport okresowy z kasy fiskalnej dzienny lub miesięczny. Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie stosują oznaczenia „RO” w nowym JPK.

Oznaczenie „FP” dotyczy faktur wystawianych do paragonu. W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących wykazywania sprzedaż y w nowym JPK ustawodawca uprościł sposób ujmowania w ewidencjach faktury do paragonów. Faktury do paragonów wykazywane są w części ewidencyjnej JPK w okresie, w którym zostały wystawione (bez względu na to, w jakim okresie miała miejsce sprzedaż). Dodatkowo faktury do paragonu nie mają wpływu na część deklaracyjną JPK, co oznacza, że nie zwiększają podstawy opodatkowania.

Oznaczenie „WEW” stosowane będzie w sytuacji, gdy podatnik nie wystawia faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego, jednak na skutek zaistniałego zdarzenia gospodarczego zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT. W związku z tym oznaczenie „WEW” będzie przyporządkowane m.in. w przypadku:

 • prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej – w sytuacji korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej,
 • wystawienia faktury wewnętrznej opodatkowania – w sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów lub wycofania środków trwałych na cele prywatne.

Oznaczenie „VAT RR” oznacza fakturę wystawioną dla nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego. Kupujący ma obowiązek wystawienia faktury VAT RR przy zakupie od rolnika ryczałtowego. Należy ją odpowiednio oznaczyć w pliku JPK.

Oznaczenie „MK” oznacza że nabywca musi oznaczyć w pliku JPK fakturę nabycia towarów lub usługi od podatnika rozliczającego się metodą kasową.

Kara za błędy w nowym JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. organy podatkowe będą mogły nakładać 500 zł kary za błędy w nowym pliku JPK_VAT. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, kary za błędy w nowym JPK mają charakter fakultatywny, uwarunkowany okolicznościami konkretnej sprawy i mają być nakładane tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe i uporczywe działania będą uniemożliwiać weryfikację prawidłowości transakcji. Nałożenie kary przez naczelnika urzędu skarbowego ma być poprzedzane wezwaniem podatnika do skorygowania błędów. Kara pieniężna nie będzie wymierzana, jeśli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania odeśle skorygowany plik z błędami wskazanymi w wezwaniu bądź złoży wyjaśnienia, w których wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.